Ouderportaal

Zorg

Zorg

Als kinderen binnenkomen op school, hebben ze vaak al een moeilijke periode achter de rug op de basisschool. Het is de taak van onze school om de informatie die er al is zo goed mogelijk te benutten om de kinderen te helpen. De intern begeleider speelt hierbij een hoofdrol. Zij heeft contacten met basisscholen, ouders, kinderen en leerkrachten. Binnen de school vindt regelmatig overleg plaats over de kinderen. De intern begeleider stuurt dit aan. Alle leerlingen op school hebben een speciale onderwijs- en begeleidingsbehoefte. Binnen de groep besteedt de leerkracht hier veel aandacht aan. Wanneer de leerkracht bepaalde vragen heeft over de ondersteuning van leerlingen, over leerproblemen of zorgen heeft over de thuissituatie van kinderen, kan hij of zij dit aangeven bij de intern begeleider. 

Wij hanteren hierbij het Handelingsgericht werken volgens Noëlle Pameijer
 
Handelingsgericht werken (HGW) kent zeven uitgangspunten:

 1. HGW is doelgericht.
 2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming. 
 3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
 4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.
 5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot belang.
 6. De betrokkenen werken constructief samen.
 7. De werkwijze is systematisch en transparant 


Dat betekent concreet dat we steeds kijken naar wat kan de leerling al, wat wil de leerling leren, waar zijn we naar op weg en wat is dan de volgende stap. 

Wij willen een school zijn waar ‘het leren’ en ‘het omgaan met elkaar’ even veel aandacht krijgen. Cognitieve ontwikkeling en het sociaal emotioneel leren worden beiden planmatig en intensief bevorderd.

In de groepen werken de leerkrachten met groepsplannen/leerlijnen voor de vakken rekenen, lezen, spelling, taal en gedrag. Hierin staat met doelen beschreven welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling. 

De leerkracht en de intern begeleider volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig. Dit wordt gedaan aan de hand van het ontwikkelperspectiefplan (OPP) van de leerling. In het OPP wordt de ontwikkeling van de leerling bijgehouden en worden uitstoomdoelen in kaart gebracht. 

We proberen ervoor te zorgen dat kinderen altijd in een ontwikkelingsproces zitten. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, sociaal emotioneel, motorisch en creatief. We streven ernaar dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn of haar niveau. We houden dus rekening met verschillen in de ontwikkeling, de begaafdheid, de interesses en de motivatie. We hebben hoge, reële verwachtingen van al onze leerlingen en spreken deze verwachtingen ook uit. Op die manier dagen we kinderen uit het beste uit zichzelf te halen. 

Ontwikkelingsniveau 

Ons onderwijs sluit aan op het eigen niveau van het kind. Wanneer kinderen zich sneller of juist langzamer ontwikkelen, zoeken we naar een leerniveau, dat aansluit bij de mogelijkheden en het ontwikkelingsniveau van het kind. Zo kan het zijn dat een leerling op een ander niveau onderwijs krijgt aangeboden dan wat het leerjaar van de leerling aangeeft.


Ondersteuning

We streven ernaar om onze leerlingen de juiste zorg te bieden. Deze zorg kunnen wij bieden in meer aandacht, tijd en ondersteuning en in contact met externen. 

De intern begeleider en de leerkrachten volgen alle leerlingen door hun ontwikkeling meerdere keren per jaar met elkaar te bespreken. Ook de toets uitslagen analyseren zij met elkaar. Op basis van deze gegevens wordt de lesstof passend aangeboden aan iedere leerling.

Als de ontwikkeling van een leerling anders loopt dan wij verwachten, zetten we onze zorg in om te onderzoeken wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomsten van het ondersteuningsteam (OT extern) worden ouders en deskundigen uitgenodigd om mee te denken over wat de leerling nodig heeft om verder te ontwikkelen. Met elkaar wordt afgestemd wat de doelen zijn voor de komende periode.

De intern begeleider kan ook de hulp inroepen van een medewerker (onderwijsspecialist) van het Samenwerkingsverband (SWV), de schoolpsycholoog, logopediste, gezinsspecialist, jeugdverpleegkundige, medewerker van het wijkteam of een andere deskundige.


Zorgoverleg/OT

Binnen de school hebben wij met een vast team 1 x per maand een zorgoverleg. Dit zorgoverleg team bestaat uit de schoolpsycholoog, intern begeleider en directeur, (jeugdarts van het CJG en gezinsspecialist). Tijdens dit overleg wordt er gesproken over leerlingen die door de leerkrachten zijn aangegeven, of er wordt gesproken over reeds lopende casussen.

Ook andere relevante zorgzaken kunnen ter sprake komen. Als het nodig blijkt, kunnen verschillende leden van het team actie ondernemen. Dit kan zijn: contact met ouders, een onderzoek, een gesprek met de leerkracht of de leerling. 

Het zorgteam) bereidt, indien nodige, een OT extern (OTE) voor, waarvoor ouders ook worden uitgenodigd.

Het OT extern bestaat uit:

 • Ouders 
 • Directie
 • Ib
 • Gezinsspecialist 
 • Samenwerkingsverband medewerker

Mogelijk worden er nog andere deskundigen uitgenodigd wanneer dit nodig is. Het OTE is dus een multidisciplinair team, waarin een antwoord op de hulpvraag gezocht wordt. Als wij externe deskundigen raadplegen over uw kind, wordt u daar altijd vooraf over geïnformeerd.

Zorg externen intern

Mw. drs. Romy van der Weide is onze schoolpsycholoog. Zij is mede lid van het ondersteuningsteam en het MT. 

Onder haar werkzaamheden vallen o.a.:

 • Aanvullende onderzoeken
 • Observaties in de groep
 • SOVA-training
 • Gesprekken met ouders
 • Adviserende gesprekken met leerkrachten
 • Uitstroomadvies
 • Dossieranalyse 
 • Dossiervorming


Indien de schoolpsycholoog wordt ingeschakeld voor een leerling wordt vooraf aan ouders toestemming gevraagd.

Uitslagen van psychologisch onderzoeken worden met de ouders besproken. U ontvangt een origineel verslag en alleen met uw toestemming worden gegevens aan school en andere instanties doorgegeven.