Ouderportaal

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid en oog hebben voor het individu

Bij het oog hebben voor het individu is het volgende van belang: een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarbij de leerling zich gekend weet.

Onze pedagogische uitgangspunten zijn Competentie, Autonomie en Relatie volgens Luc Stevens

Dit realiseren we door met de leerlingen te werken aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking.

Op onze school zien we het belang om leerlingen goed voor te bereiden op deelname aan de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat de leerlingen op een bewuste manier in het leven staan waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen maar ook naar anderen en de wereld omzien. SBO de Parasol is een Vreedzame school.

 De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Dit hebben we verder vormgegeven binnen de leerlingenraad waarvan er uit iedere groep één leerling zitting heeft. De leerlingenraad mag meedenken en meebeslissen over (sommige) zaken die hen aangaan. 

Wij bieden een doorgaande lijn aan en daarbij gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van leerlingen op sociaal- emotioneel gebied tussen de verschillende groepen in het onderwijs Binnen de Parasol werken we aan een soepele overgang van leer- en ontwikkelingsfases. Dit noemen we een doorgaande lijn.

In het belang van de doorgaande leer- en ontwikkellijnen van leerlingen stemmen we pedagogisch handelen binnen het onderwijs op elkaar af. Medewerkers van onderwijs bekijken in gesprekken met de intern begeleider naar de groep als geheel. Zijn er leerlingen die ondersteuning nodig hebben, dan worden deze individueel besproken. Eventueel kunnen we interne of externe hulp inschakelen.

Cultureel erfgoed komt aan de orde als onderdeel van cultuureducatie. De groepen bezoeken erfgoed in de omgeving. Duurzaamheid wordt zichtbaar gekoppeld aan gescheiden afvalinzameling binnen de school. De bovenbouw is actief bezig met stages in en om de school. Zo maken ze een deel van de omgeving van onze school schoon. Zo willen we verantwoordelijk gedrag aanleren en leren zuinig om te gaan met onze leefomgeving.